We denken van alles – We are thinking so much

maar wat is er nou werkelijk aan de hand? Alles wat rondzweeft in jouw gedachten dat heb je zelf gecreeërd, jij hebt dat in je gedachten geplaatst, jij kiest ervoor om je aandacht te richten op datgene waarop het gericht is. Je kunt er ook voor kiezen om er niets van te vinden, het naast je neer te leggen. Het te laten zijn zoals het is.

Je vraagt je zoveel dingen af, vaak zijn dit dingen die buiten jezelf vallen: externe objecten. In je gedachten maak je een oordeel over hetgeen wat je buiten jezelf ziet. Je wilt uitleg waarom de buurvrouw aan het meezingen is met de muziek, je wilt inzicht over het feit waarom de man in het vliegtuig zo kwaad is. Deze dingen vul je in met je creatieve gedachten; je creëert een visie. Je maakt een voorstelling van het leven van deze betreffende persoon en deze voorstelling is in jouw realiteit: de waarheid van deze persoon.

Vaak is deze ‘waarheid’ een pessimistische waarheid, een waarheid met een negatieve lading. Keer in jezelf en kijk wat er echt aan de hand is. Wat houdt je tegen om iets anders te denken, een positieve gedachte. Of wellicht geen gedachte. Neem hetgeen wat er getoond waar, zonder daar verder een gedachte bij te hebben.

Het gras is groen. De koe heeft vlekken. De koe eet het groene gras. De zon schijnt.

Neem het waar, en laat het zijn zoals het is.

De leegte, de stilte in je hoeft niet opgevuld te worden. Laat de stilte, stil zijn.

***

but what is really going on? You have created everything that is floating around in your thoughts, you have placed that in your thoughts, you choose to focus your attention on what it is aimed at. You can also choose not to think anything, to let it go. To let it be.

You are wondering so much, often you wonder about things not related to yourself: external objects. In your mind you make a judgment about what you see outside yourself. You want to explain why the neighbor is singing along with the music, you want insight on why the man on the plane is so angry. You fill in these things with your creative thoughts; you create a vision. You make a representation of the life of this person, and this representation is the truth, in your reality.
Often this “truth” is a pessimistic truth, a truth with a negative charge. Look inside yourself and see what is really going on. What hinders you from thinking something else, a positive thought. Or perhaps no thought. Observe what you are experiencing, without having any further thought.

The grass is green. The cow has spots. The cow eats the green grass. The sun shines.

Observe it, and let it be as it is.

The void / silence in you does not have to be filled up. Let the silence, be quiet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: