YOGA – a date with your body

*Nederlands beneden

In this crazy society we often think we don’t have enough time for our body OR we are to obsessed with our outer body: how do I look? What am I presenting to the world? We identify ourselves with how we look, what we do and what we are supporting. Rarely we understand what we are doing in this mad world, and live our lives without understanding our body, because we are stuck in our mind.

Did you ever thanked your body for being the house that is with you all the day, every day? Did you ever thanked your body for digesting food? Did you ever thanked your body for being such a wonderful machine full of self care? Doing all the cleaning without your awareness. Did you ever thanked your eyebrows? Their only function is to prevent rain & sweat from coming in your eyes. Ironic that in society we create fake eyebrows to look more pretty. Why don’t we let them be as they grow?

Getting in touch with your body: Yoga. Through yoga you will get to know every little cell of your body. Maybe you are working out in a gym, creating bigger muscles – on the outside. With yoga you turn inward, you strengthen the muscles from within. The results are less visible in comparison with working out, but your body gets and feels stronger from within. Besides getting stronger, you are breathing in fresh oxygen to all the cells in your body. Your body will thank you after.

Yoga is all about intention. You don’t have to be strong, you don’t have to be flexible, you don’t have to be nothing. The only thing that matters is that you WANT to do yoga and you WANT to get in touch with your body. I see yoga as a date with my body. The body talks, I listen and answer to the wishes from the body. I allow the body to move as it is asking, without judging, without wanting anything. I try to give it what is asks, as I ask a lot from it all day.

We are too busy doing this and that, that we forget about an important part of our existence: without the body, no life. Instead asking your body to be something – answer to what it is asking you.

Soon, more practical information about yoga :)!

***

In deze gekke samenleving denken we vaak dat we niet genoeg tijd hebben voor ons lichaam OF we zijn geobsedeerd door ons uiterlijke lichaam: hoe zie ik eruit? Wat presenteer ik aan de wereld? We identificeren ons met hoe we eruit zien, wat we doen en wat we ondersteunen. Zelden begrijpen we wat we doen in deze gekke wereld en leven we zonder ons lichaam te begrijpen, omdat we vastzitten in onze geest.

Heb je je lichaam ooit bedankt voor het zijn van een huis dat de hele dag bij je is, elke dag? Heb je je lichaam ooit bedankt voor het verteren van het voedsel wat je in je mond stopt? Heb je je lichaam ooit bedankt voor het zijn van een geweldige machine dat voor zichzelf zorgt? Al het gif wordt afgestoten, zonder je bewustzijn. Heb je je wenkbrauwen bedankt? Hun enige functie is om te voorkomen dat regen en zweet in je ogen komen. Ironisch dat we in de maatschappij valse wenkbrauwen creëren om er mooier uit te zien, waarom laten we ze niet zijn zoals ze groeien?

In contact komen met je lichaam: yoga. Door yoga zul je elke kleine cel van je lichaam leren kennen. Misschien traint je in een sportschool en creëer je grotere spieren – aan de buitenkant. Met yoga keer je naar binnen, je versterkt de spieren van binnenuit. De resultaten zijn minder zichtbaar in vergelijking met andere sporten, maar je lichaam wordt en voelt sterker van binnenuit. Naast dat je sterker wordt, adem je verse zuurstof in naar alle cellen in je lichaam. Je lichaam zal je hiervoor bedanken.

Yoga draait alleen om intentie. Je hoeft niet sterk te zijn, je hoeft niet flexibel te zijn, je hoeft niets. Het enige dat ertoe doet is dat je yoga WILT doen en je WILT in contact komen met je lichaam. Ik zie yoga als een afspraakje met mijn lichaam. Het lichaam praat, ik luister en beantwoord de wensen van het lichaam. Ik sta het lichaam toe te bewegen zoals het vraagt, zonder te oordelen, zonder iets terug te vragen. Ik probeer het te geven wat het vraagt, want ik vraag de hele dag zo veel van het lichaam.

We hebben het te druk met dit en dat, dat we een belangrijk deel van ons bestaan ​​vergeten: zonder het lichaam, geen leven. Geef antwoord op de vragen die je lichaam je stelt – in plaats van het vragen te stellen.

Binnenkort een praktische update over yoga :)!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: