HOME

Er is zoveel te zeggen..
Het is een lange weg naar huis. Om het in één woord te zeggen: liefde. Daar is alles mee gezegd, maar tegelijkertijd niets. Elk levend wezen is op zoek naar onvoorwaardelijke liefde. De een vindt het makkelijker dan de ander, in zichzelf en buiten zichzelf. En dat is logisch, want we zijn allemaal verschillend – ook al zijn we allemaal hetzelfde.

Als je jezelf eens eerlijk afvraagt: beweeg je uit liefde of uit angst? Dit zijn onze enige drijfveren. Wanneer je positief tegen iets over staat, wil je het bij je houden. Als je ergens negatief tegenover staat, wil je er voor weglopen, het laten verdwijnen, het negeren, je toont weerstand. Alles lijkt twee kanten te hebben, maar het is dezelfde munt en dus is het één. Angst is liefde die binnenste buiten is gekeerd. We dragen als mens niet alleen liefde in ons, maar ook een ‘zelfdestructieve ik’, noem hem ego, José of Albert: het gevoel van ik. Je wilt jezelf los zien van een ander, terwijl jullie één zijn.

Zie elk mens wat op je pad komt als jouw kind. Hoe zou je hem dan behandelen? Laat je de onvoorwaardelijke liefde zien? Zie jezelf als jouw kind. Hoe zou je jezelf behandelen? Welke woorden zou je kiezen? Welk gedrag zou je laten zien?
Houd van jezelf, zoals je van je eigen kind houdt of zal houden. Onvoorwaardelijk.

Elk moment kies jij, wat zich in je leven afspeelt, wat je erover denkt, welke gevoelens je erbij hebt. Jij kiest, er is niemand anders in controle, behalve jij.

Kies nu: beweeg je uit angst of kies je voor de liefde?

***

There is so much to say ..
It is a long way home. To say it in one word: love. With that word everything is said, but at the same time nothing. Every living being is looking for unconditional love. One will find it easier than the other, in himself and outside himself. And that is logic, because we are all different – even though we are all the same.

If you ask yourself honestly: do you move out of love or out of fear? These are our only motives. When you are positive about something, you want to keep it with you. If you are negative about something, you want to run away from it, make it disappear, ignore it, you show resistance. Everything seems to have two sides, but it is the same coin and so it is one. Fear is love that is turned inside out. As human beings we not only know love, but also a self-destructive I, call him ego, José or Albert: the sense of I: me, mine. You want to see yourself separate from another while you are one.

See every human being that comes your way as your child. How would you treat him? Do you show unconditional love? See yourself as your child. How would you treat yourself? Which words would you choose? What behavior would you show?
Love yourself, as you love or will love your own child. Unconditional.

Every moment you choose what happens in your life, what you think about this experience, what feelings you have towards this experience. You choose, there is no one else in control, except you.

Choose now: are you moving out of fear or are you choosing love?

%d bloggers like this: